Postupy a sestupy v sezóně 2010/2011

03.05.2011 08:01

Okresní fotbalový svaz problematiku postupů a sestupů řešil v rozpise soutěží. Počet sestupujících družstev je vždy závislý na počtu sestupujících družstev z vyšších soutěží. Pro nás je důležitý počet sestupujících družstev z divize do Krajského přeboru, od kterého se odvíjí počet sestupujících v 1. A  a 1. B třídy. Počet sestupujících družstev z 1. B třídy do okresní soutěže okresu Olomouc ovlivní počet družstev sestupujících z II. a III. třídy. S největší pravděpodobností budou sestupovat dvě družstva (další družstvo v případě, že do okresní soutěže /II. třídy/ okresu Olomouc sestoupí více než jedno družstvo z 1. B třídy).

 

Citace z rozpisu soutěží:

"Článek 18 – Postupy a sestupy V SR 2010-2011

18.1. V každé soutěži mužů a dorostu postoupí vítězové jednotlivých skupin. Ve III. třídě mužů postoupí i družstvo z druhého místa. U žáků má automaticky nárok na postup vítěz III. třídy starších žáků. U II.třídy starších žáků má vítěz nárok na postup, pokud splní podmínky  rozpisu soutěží v O-KFS (musí být přihlášena dvě družstva, starší a mladší).

Sestoupí poslední družstvo a další dle návaznosti na sestupy a postupy do a z vyšších soutěží (kraj, Morava atd.), nerozhodne-li řídící orgán soutěže a VV OFS jinak.

18.2. Postupující oddíly do vyšších soutěží ve všech kategoriích, které nereflektují na postup, jsou povinny ihned po skončení soutěže toto písemně ohlásit STK.

18.3. Poplatky za případný postup z nepostupového místa pro soutěžní ročník 2010 – 2011 jsou zrušeny, postoupí to družstvo, které se v soutěži umístilo, pokud nebude mít zájem, bude postup nabídnut dalšímu družstvu v pořadí."

 

Pořadí družstev v soutěži se stanoví v souladu se Soutěžním řádem:

 

 

"článek 8

Pořadí družstev v soutěži

1. Vítězem příslušné třídy (skupiny) soutěže je družstvo, které dosáhne největšího počtu bodů. Družstvo, které dosáhne nejmenšího počtu bodů, se umístí poslední.

2. Pokud mají po ukončení soutěže dvě nebo více družstev stejný počet bodů, rozhoduje o jejich pořadí v tabulce větší počet bodů získaný ve vzájemných utkáních. Jestliže je stejný, rozhoduje nejdříve lepší brankový rozdíl ze vzájemných utkání a posléze větší počet branek vstřelený ve vzájemných utkáních. Pokud ani tato kritéria nerozhodnou, rozhodne lepší brankový rozdíl ze všech utkání v soutěži a je-li i ten stejný, zaujme vyšší pořadí v tabulce to družstvo, které vstřelilo v celé soutěži více branek. Není-li možno rozhodnout o pořadí ani podle předchozího kritéria, sehrají družstva kvalifikační utkání podle rozhodnutí řídícího orgánu, to však jen v případě, má-li se určit postupující nebo sestupující. O vyšším pořadí v tabulce je možno rozhodnout i losem v případě časové tísně, kdy kvalifikační utkání již nelze sehrát.

3. Není-li po skončení rozhodujícího utkání kvalifikace možno určit vítěze, prodlouží se po pětiminutové přestávce utkání o 2 × 15 minut. Zůstane-li po odehrání prodloužení brankový stav stejný, rozhodnou o vítězi kopy ze značky pokutového kopu prováděné podle Přílohy A Pravidel fotbalu.

4. V průběhu soutěže se pořadí družstev v případě, že mají stejný počet bodů stanoví podle lepšího brankového rozdílu a když je stejný, zaujme vyšší pořadí to družstvo, které v dosud odehrané soutěži vstřelilo větší počet branek. Pokud nerozhodne ani toto kritérium, obsadí družstva příslušná pořadí v tabulce společně.

5. Má-li se po skončení třídy soutěže, která má více skupin stanovit pořadí dalšího či dalších kandidátů postupu, kteří se umístili ve skupinách na 2., 3., případně dalších místech, nebo mají-li se určit sestupující z družstev, která obsadila ve skupinách stejné pořadí, je úspěšnější to družstvo, které získalo větší počet bodů. Jestliže je stejný, rozhoduje lepší brankový rozdíl ze všech utkání ve skupině a je-li rovněž stejný, rozhodne o pořadí větší počet vstřelených branek. Jestliže je i ten stejný, sehrají družstva kvalifikační utkání podle rozhodnutí řídícího orgánu, nebo rozhodne los v případě časové tísně, kdy kvalifikační utkání již nelze sehrát.

6. Pokud se má rozhodnout v případě uvedeném v odst. 5, ale v jednotlivých skupinách skončila soutěž s nestejným počtem družstev, je z dalších kandidátů postupu, kteří se umístili na 2., 3., případně dalších místech nebo mají-li se určit sestupující z družstev, která obsadila ve skupinách stejné pořadí, úspěšnější to družstvo, u něhož počet získaných bodů dělený počtem sehraných utkání činí větší číslo. Pokud je toto číslo stejné, rozhoduje lepší brankový rozdíl ze všech utkání ve skupině. Je-li i ten stejný, je úspěšnější to družstvo, u něhož počet vstřelených branek dělený počtem sehraných utkání, činí větší číslo. Nebylo-li by možno rozhodnout ani podle předchozího kritéria, sehrají družstva kvalifikační utkání podle rozhodnutí řídícího orgánu nebo rozhodne los v případě časové tísně, kdy kvalifikační utkání již nelze sehrát."